Saltar apartados

Works 2017

Relación de obras

 

La Universidad de Alicante acomete, en cada ejercicio económico, una serie de inversiones en obras e instalaciones, en unos casos se trata de obra nueva y en otros son obras e instalaciones menores que modifican los espacios inicialmente construidos para adecuarse a las continuas demandas de los/as usuarios/as.

 

 • Tancament consergeria Aulari I zona sud

  Tancament amb panell de cristall de la consergeria de l'Aulari I zona sud, per a aconseguir un major grau de confort i seguretat.

  Cierre con acristalamiento de la conserjería del Aulario I zona sur, para conseguir un mayor grado de confort y seguridad.

  cierre conserjeria aulari I            cierre

 • Reparació i sustitució de sistemes de climatització

  En 2017 s'han iniciat obres de reparació de sistemes de producció de calor i substitució de sistemes de climatització en diversos edificos del Campus, com són el pavelló d'esports, la Facultat de Dret, Biotecnologia i Ciències V, la Facultat de Ciències de la Salut. Infermeria, Facultat de Ciències II, edifici Sud, sector Aquest, la seu d'Alacant, torre de control, edifici 27

   

  En 2017 se han iniciado obras de reparación de sistemas de producción de calor y sustitución de sistemas de climatización en varios edificos del Campus, como son el pabellón de deportes, la Facultad de Derecho, Biotecnología y Ciencias V, la Facultad de Ciencias de la Salud. Enfermería, Facultad de Ciencias II, edificio Sur, sector Este, la sede de Alicante, torre de control, edificio 27

  torre control    derecho

 • Reparació bancs anfiteatre de l'Aulari II

  Reparción integral dels bancs de l'amfiteatre de l'Aulari II

  Reparción integral de los bancos del anfiteatro del Aulario II

        

 • Obres de reforma de l'edifici 0024  Polivalent III

  Obres de reforma integral de l'edifici 0024 Polivalent III

  Obras de reforma integral del edificio 0024 Polivalente III

  Polivalente  

 • Obres de reforma de l'edifici 0021 d'Alumnat

  Obres de reforma integral de l'edifici 0021 Alumnat

  Obras de reforma integral del edificio 0021 Alumnado

  edificio alumnado   Alumnado2

     

 • Instal.lació de banderes

  S'han instal·lat quatre mastelers per a la col·locació de les banderes oficials en les tres entrades principals de la Universitat d'Alacant

  Se han instalado cuatro mástiles para la colocación de las banderas oficiales en las tres entradas principales de la Universidad de Alicante

   

            banderas          

 • Sustitució de la tarima Edifici Sant Fernando

  S'ha substituït la tarima de la sala Magna de l'edifici del carrer Sant Fernando para fer-la accessible i rebaixar la seua altura.

  Se ha sustituido la tarima de la sala Magna del edificio de la calle San Fernando para acerca accesible y rebajar su altura.

                                       

 • Instal·lació de marquesines en vidre

  INSTAL·LACIÓ DE MARQUESINES EN VIDRE TEMPERAT I ACER ANCORADES A FAÇANA, instal·lades en les Naus de Suport al Parc Científic per a protecció de pluja en les portes d'accés

  INSTALACIÓN DE MARQUESINAS EN VIDRIO TEMPLADO Y ACERO ANCLADAS A FACHADA, instaladas en las Naves de Apoyo al Parque Científico para protección de lluvia en las puertas de acceso

   

 • Urbanització pla especial zona ampliació

  La urbanització del pla especial de reserva de sòl dotacional s'ha dividit en dues actuacions, la primera i objecte d'aquesta obra és la urbanització del perímetre del pla especial que engloba i dóna servei als edificis contruidos en aquests moments i les parcel·les en els quals es construiran els futurs.

  La urbanización del plan especial de reserva de suelo dotacional se ha dividido en dos actuaciones, la primera y objeto de esta obra es la urbanización del perímetro del plan especial que engloba y da servicio a los edificios contruidos en estos momentos y las parcelas en los que se construirán los futuros.

    

 • Intal.lació portes resistents al foc

  Instal·lació de portes resistents al foc en el Servei d'Informàtica

  Instalación de puertas resistentes al fuego en el Servicio de Informática

                                                            

 • Instal.lació d'armaris carregadors aparells elèctrics

  S'han instal·lat armaris de recarrega d'aparells electrònics (ordinadors, aparells telefònics, etc.) en els Aularis I i II, així com en la Facultat d'Educació per a facilitar la recarrega d'aquests dispositius als membres de la Comunitat Universitària

  Se han instalado armarios de recarga de aparatos electrónicos (ordenadores, aparatos telefónicos, etc.) en los Aularios I y II, así como en la Facultad de Educación para facilitar la recarga de estos dispositivos a los miembros de la Comunidad Universitaria

                                                                                                            taquillas de carga electrónica

   

Infrastructures & Outsourcing Service


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

For further information: informacio@ua.es, and for enquiries on this web server: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464