Saltar apartados

LIMENCOP

¿QUÈ ÉS LIMENCOP?

 

ÍNDEXIntroducció


Descripció d'activitatsPROJECTE DE CREACIÓ D'UNA EMPRESA QUE DONARÀ TREBALL A DISCAPACITATS PSÍQUICS, FÍSICS I SENSORIALS.

ACTIVITATS A REALITZAR: Neteja industrial, enquadernació i copisteria.

ÀMBIT D'ACTUACIÓ: Província d'Alacant.1.- INTRODUCCIÓ

L'Associació Pro - Deficients Psíquics d'Alacant (APSA), treballa des de fa més de 20 anys per a la promoció personal i la integració social, dels discapacitats que van arribant a l'edat adulta, cercant per a açò la col·laboració dels diferents estaments socials i institucionals.
L'any 1.983, va començar a funcionar el centre Ocupacional Terramar, un Centre funcional i modern, que va amb la seua arquitectura, trencava les barreres proteccionistes que fins llavors limitaven el tractament als discapacitats psíquics de qualsevol edat. En aquest moment atén a 112 usuaris.
A l'octubre de l'any 1.984, APSA, a fi de conjuminar criteris, i l'esforç dels col·lectius implicats, va convocar el "Primer Simposi Internacional per a la Integració Soci-laboral dels Deficients Psíquics". Amb açò va oferir un fòrum per al debat de tècnics i experts, nacionals i europeus. També hi havia persones de l'Administració, que podien influir en un canvi en la legislació, sense el qual tot quedaria en teories irrealitzables. Allí es va parlar del diferent enfocament que calia donar als centres ocupacionals de cara al futur, i es va parlar d'ocupació, amb la seua conseqüència lògica de normalització de vida.
L'any 1.987 APSA va promocionar una societat mercantil, TERRAMAR. S. a., que va posar a funcionar el primer centre d'ocupació especial. Una fàbrica d'envasos de fusta per a la fruita, i palets, que en l'actualitat dóna treball a 15 treballadors minusvàlids.
Açò va suposar un canvi molt important; en la mentalitat i en la forma de treballar. A partir d'aquell moment, el centre ocupacional ja no tornaria a ser un lloc estance. Una vegada reclasificado, ja hi havia deficients amb aptituds per a l'ocupació, uns altres, necessitats d'un període de preparació de durada variable en el centre ocupacional, i un tercer grup, amb molt escasses o nul·les possibilitats de futur laboral.
L'any 1.990, APSA va demanar el seu suport a la FUNDACION ONCE i a la Conselleria de Treball, per a fer realitat el projecte de creació d'una granja avícola de gallines ponedoras, portada per treballadors minusvàlids psíquics. Una nova societat mercantil, AVEVIAR, S.L., es va encarregar de portar a la pràctica el projecte, i en l'actualitat, després d'una ampliació, treballen en ella 10 discapacitats psíquics, un sensorial i un físic.
Ja amb els dos centres d'ocupació especial funcionant, vam veure la necessitat d'assajar altres vies d'inserció laboral, en empreses ordinàries i en organismes públics, treballant amb itineraris d'inserció el més individualitzats possibles i involucrant en el tema de la integració, a entitats públiques i privades, a centres d'investigació, empresariado, i alresto dels sectors de la societat en general.
Amb aquesta idea, ens dirigim a les dues Direccions generals, d'Ocupació i Serveis Socials, Ni el primer resultat va ser la participació d'APSA, en la iniciativa comunitària de recursos humans HORIZON 11. per al trienni 1.995-97, amb la Consellería de Treball com a organisme públic cofinanciador.
La iniciativa d'ocupació Horizon ha permès multiplicar els resultats de l'esforç i el "baix realitzats. D'una banda, persones del centre ocupacional i dels centres especials d'ocupació, s'han promocionat a ocupació ordinària. Per un altre, ha sigut possible, que discapacitats que mai havien treballat- o ho havien fet per un període molt breu de temps I amb poc èxit, després d'un període de
formació adaptat en el lloc, aconseguisquen i mantinguen un lloc de treball. En total han sigut 4 dels contractats en empresa privada, i 10 en empresa pública: Diputació, Universitat, i Ajuntament.
Però la realitat, en aquest moment, a la vista de l'experiència acumulada, és que segueix havent-hi persones, la minusvalidesa de les quals i trastorns associats, no els permeten, almenys en un primer moment, aspirar a ocupació ordinària, i han de formar-se i adquirir experiència en un centre especial d'ocupació. Alguns, fins i tot Negaran en ell al final de la seua Vida laboral.
És per açò, que, després de] anàlisi de la situació actual del mercat de trava . o, I de la població discapacitada de la nostra zona d'actuació, veiem la necessitat, en una conjuntura especialment favorable, de promocionar una societat mercantil, que contracte a treballadors discapacitats per a tres activitats o empreses de serveis.


2.- DESCRIPCION DE LES ACTIVITATS.

A). Enquadernació Artesanal.

L'activitat consisteix a realitzar totes les tasques necessàries per a confeccionar llibres nous, a partir d'anotacions o fulles soltes i per a reencuadernar llibres en mal estat.
És una activitat eminentment artesanal i manual si bé, per a poder traure la producció que requereix el manteniment de l'empresa, és imprescindible fer ús d'alguna mecanització. Dins de l'enquadernació, existeixen vans oficis especialitzats, però dau el reduït de la nostra empresa i les característiques dels treballadors, en el període formatiu, hem insistit que tots aprenguen totes les tasques manuals.
Queden, no obstant això, tasques i responsabilitats, impossibles d'exercir
per un discapacitat psíquic: l'organització del treball, que és canviant
per molt diverses circumstàncies, les entrades i eixides de comandes. I el registre, així com la negociació amb els clients per a temporalizar les comandes. També alguna activitat especialitzada i especialment delicada, com és el posar lletres daurades en les tapes dels llibres, per a les quals un deficient, encara que puga aprendre, mai serà competitiu.
Per a açò, es contractarà a un expert amb capacitat provada per a dirigir l'equip.

1.- Tasques a realitzar

 • Desfer el llibre a reencuadernar.
 • Cosir i encolar fulles soltes.
 • Cosir cuadernillo.
 • Premsar.
 • Guillotinar.
 • Confeccionar tapes de diversos materials.
 • Daurar tapes.
 • Muntar el llibre nou una vegada acabat el procés.


2.- Maquinaria requerida.

 • Guillotina.
 • Cisalla de taula.
 • Premsa de volant
 • Màquina de cosir de fil vegetal.
 • Màquina d'encolar fulla solta.
 • Màquina de daurar; ferros, lletres... etc.
 • Utillatge de taller; bastidors, rejones, tisores, agulles,...etc.


3.- Nombre de treballadors contractats.
4 discapacitats psíquics.

B) Neteja Industrial.

Aquesta activitat, també semimecanizada, és bastant adequada a les característiques dels discapacitats psíquics, i gaudeix de les preferències de
molts d'ells, que privats d'una destresa, coordinació, i rapidesa de
execució manual, veuen en la neteja una eixida a les seues expectatives laborals
i d'integració social. Per a aquesta activitat prevalen més la fortalesa física. I
la responsabilitat.
Poden realitzar totes les tasques, a excepció de l'organització del treball, tant dins dels petits grups o quadrilles, com la coordinació d'aquests per a executar tasques globals. Tampoc poden fer treballs d'especial perillositat, corno cristalls alts i exteriors, tasques de desratización i desinfecció... etc. Per a açò s'ha cercat un expert amb qualitats personals, per a tractar amb els discapacitats.

1.- Tasques a realitzar.

1. 1. Interiors.

 • Diàriament.
 • Netejar la pols. Escombratge i fregat de sòls, neteja de cristalls interiors, neteja i desinfecció de sanitaris.
 • Periòdicament.
 • Acristalado del sòl, neteja de cristalls interiors de difícil accés.
 • Desinfecció i prevenció de plagues.


1.2. Exteriors.

 • Cristalls exteriors.
 • Neteja de façanes eliminant pintades si les hi haguera.
 • Neteja de voreres, zones d'accés i patis i terrasses.


2. Maquinaria requerida: Màquina barredora.

 • Màquina fregadora.
 • Aspiradora pols-aigua.
 • Aspirador tapisseria
 • Màquina d'aigua a pressió.


3. Nombre de treballadors contractats: 6 discapacitats psíquics.

C) Reprografia.

Aquesta és una activitat cada dia més tecnificada, i que per no presentar requeriments excessius de força o postura, fa compatible la combinació de discapacitats físics i psíquics. Els primers per a portar el control de la qualitat del producte, i de la maquinaria. Registrar la producció de cara a la facturació, tracte amb clients i proveïdors.... etc.
Els segons, per a aprovisionament de paper, lliurament de comandes,neteja d'instal·lacions i qualsevol altra tasca que se'ls puga encomanar.

1- Tasques a realitzar.

 • Distribució de targetes per al personal de la Universitat.
 • Facturació mensual dels serveis realitzats per codi i de les
 • fotocòpies, descomptant també les enquadernacions, realitzades per targeta.
 • Realització de fotocòpies en totes les seues modalitats: una o dues cares, ampliació, reducció, transparències, etc.
 • Enquadernació en rústica.
 • Enquadernació en canutillo.
 • Enquadernació en espiral.
 • Estampació de tapes i lloms.
 • Reposició i col·locació del paper.
 • Lliurament del producte acabat als departaments i serveis sol·licitants.
 • Neteja d'instal·lacions i manteniment elemental de les màquines.


2.- Maquinaria requerida:

 • Màquines d'enquadernar, en cua, gusanillo i espiral.
 • Màquina d'estampació.
 • Màquines fotocopiadores.


3.- Personal contractat.
2 discapacitats físics i 1 discapacitat psíquic.


D) Organigrama.

1 Gerent. És el responsable màxim davant el Consell d'Administració de
la Societat Mercantil. Realitza la gestió de les tres activitats, empresarials als tres nivells: comercial, financer i de personal. Coordina les tres activitats I organitza el treball juny amb els encarregats.
2 Encarregats: Un per activitat. Dirigeixen l'equip de discapacitats psíquics, segons la filosofia de l'empresa. Realitzen el treball específic que se'ls ha assignat, i són responsables de la quantitat i qualitat de la producció.
3 Operaris discapacitats psíquics: Realitzen les tasques assignades segons la seua
capacitat i que són supervisats per l'encarregat.

I) Lloc de treball.

El treball es desenvoluparà en els Campus de les dues Universitats de la
província: enquadernació i neteja en la Universitat d'Alacant, Campus de Sant Vicente. Copisteria en la Universitat Miguel Hernández Campus d'Elx i Altea.
El domicili social de la societat mercantil LIMENCOP, roman a Alacant cabdal, provisionalment en la C/ Zarandieta, 7 Baix. 

 

ATENCIÓ: La versió en valencià i anglès d'aquesta web és fruit d'una traducció automàtica. Estem en procés de revisió.

Servei d'Infraestructures i Serveis


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464